ارتباط با کتابخانه 1398 (1398-12-04)


ساعت کاری کتابخانه ها و شماره تماس

داخلی

ساعت سرویس دهی

کتابخانه ها

1

شنبه الی چهارشنبه 8 الی 17

پنج شنبه 8 الی 12

امانت

کتابخانه مرکزی

32217660

32217661

2

شنبه الی چهارشنبه   8 الی 15:30

مرجع، امانت بین کتابخانه ای و تسویه حساب

3

 

شنبه الی چهارشنبه  8 الی 15:30

سفارشات

4

شنبه الی چهارشنبه 8 الی 17

پنج شنبه 8 الی 12

اسناد و پایان نامه ها

5

شنبه الی چهارشنبه  8 الی 15:30

اداری و فنی

6

شنبه الی چهارشنبه  8 الی 15:30

کتابخانه دیجیتال و پایگاههای اطلاعاتی

7

 

مدیریت

8

 

فاکس

126

شنبه الی چهارشنبه  8 الی 18

پنج شنبه 8 الی 12

امانت  و پایان نامه ها

دانشکده مرمت

36256017

36278785

 (امانت)  133

 (پایان نامه ها)  121

شنبه الی چهارشنبه  8 الی 16

امانت  و پایان نامه ها

دانشکده هنرهای تجسمی

36262681

36262682

127

شنبه الی چهارشنبه  8 الی 16:30

امانت  و پایان نامه ها

دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی

36288388

36288387

داخلی

ساعت سرویس دهی

کتابخانه ها

1

شنبه الی چهارشنبه 8 الی 17

پنج شنبه 8 الی 12

امانت

کتابخانه مرکزی

03132217660

03132217661

2

شنبه الی چهارشنبه   8 الی 15:30

مرجع، امانت بین کتابخانه ای و تسویه حساب

3

 

شنبه الی چهارشنبه  8 الی 15:30

سفارشات

4

شنبه الی چهارشنبه 8 الی 17

پنج شنبه 8 الی 12

اسناد و پایان نامه ها

5

شنبه الی چهارشنبه  8 الی 15:30

اداری و فنی

6

شنبه الی چهارشنبه  8 الی 15:30

کتابخانه دیجیتال و پایگاههای اطلاعاتی

7

 

مدیریت

8

 

فاکس

126

شنبه الی چهارشنبه  8 الی 18

پنج شنبه 8 الی 12

امانت  و پایان نامه ها

کتابخانه دانشکده مرمت

36256017-031

36278785-031

 (امانت)  133

 (پایان نامه ها)  121

شنبه الی چهارشنبه  8 الی 16

امانت  و پایان نامه ها

کتابخانه دانشکده هنرهای تجسمی

36262681-031

36262682-031

127

شنبه الی چهارشنبه  8 الی 16:30

امانت  و پایان نامه ها

کتابخانه دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی

36288388-031

36288387-031

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.