رويكرد منظرين در طراحي شهر: روش شناسي طراحي شهري


  پدیدآورنده: منصوري، سيدامير
  ناشر: تهران: پژوهشكده هنر، معماري و شهرسازي نظر
  سال انتشار: 1398
  قيمت:
  موضوع: شهرسازي-- طرح و برنامه ريزي روش شناسي | شهرسازي-- روش شناسي
  شماره رکورد: 24484
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1399/12/25
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5
گاهنگاري نسبي برج مقابر مجموعه آرامگاهي شيخ صفي الدين اردبيلي

پدیدآورنده: الناز مقدسيان
ناشر:
سال انتشار: 1399


تفسير بازنمودهاي بهرام در نقاشي ايراني مبتني بر روش آيكونولوژي

پدیدآورنده: عاطفه اميري
ناشر:
سال انتشار: 1399


طراحي محصول يا سرويس جهت تسهيل روند سفر پياده روي اربعين

پدیدآورنده: سارا ابراهيمي
ناشر:
سال انتشار: 1398

طراحي پوشاك بانوان به سبك خياباني براي حضور در اجتماع با الهام از آثار حافظ

پدیدآورنده: زهرا بابايي كرم آبادي
ناشر:
سال انتشار: 1399

فهرست