شماره ركورد :
7548
ردة اصلي :
DSR
شماره :
13
شمارة كاتر :
/پ2آ2
پديد آور :
پازوكي طرودي، ناصر
تولد/وفات :
1337 -
عنوان :
آثار ثبت شده ايران در فهرست آثار ملي (از 24/6/1310 تا 24/6/1384)
شرح پديد آور :
به كوشش ناصر پازوكي ، عبدالكريم شادمهر ,
غيره :
[براي] سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، معاونت حفظ و احياء آثار تاريخي ، دفتر ثبت ميراث تاريخي - فرهنگي و طبيعي
اطلاعات نشر :
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
سال نشر :
1384
مشخصات ظاهري :
497 ص .: مصور، جدول ، نمودار
موضوع :
ايران -- آثار تاريخي -- فهرستها , آثار تاريخي -- قوانين و مقررات -- ايران , سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري -- شرح وظايف , آثار فرهنگي -- ايران -- آمار
شناسه هاي افزوده :
شادمهر، عبدالكريم
لينک به اين مدرک :