شماره ركورد :
5992
شماره راهنما :
14 ارشد.ش شهيد بهشتي
پديد آورنده :
ملكي، سيامك
نويسنده :
سيامك ملكي
عنوان :
راهبردهاي توسعه فضائي مجموعه شهري تهران مبتني بر توسعه پايدار
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي :
شهرسازي برنامه ريزي شهري و منطقه اي
محل تحصيل :
دانشگاه شهيد بهشتي تهران
صفحه شمار :
271ص.:جدول.
استاد راهنما :
زهره عبدي دانشپور
استاد مشاور :
كمال اطهاري، مظفر صرافي
كتابنامه :
ص.265-271.
تاريخ نمايه سازي :
1399/02/17
نام نمايه ساز :
كياني
لينک به اين مدرک :