طرح امانت بین کتابخانه ای در شهر اصفهان با هدف دسترسی شهروندان شهر اصفهان، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاههای شهر اصفهان شکل گرفته است. در طرح امانت بین کتابخانه ای امکان دسترسی به منابع کتابخانه های عضور طرح امکانپذیر است. در صورت نیاز به امانت منابع فرم درخواست را تکمیل و به آدرس isf.artlibrary@gmail.com ارسال فرمایید. جهت جستجوی منابع کتابخانه ای به لینک http://www.isfill.ir مراجعه نمایید.جهت استفاده از پایان نامه ها ،منابع مرجع و نشریات کتابخانه های عضو طرح با رابط طرح خانم شایگان نیا در کتابخانه مرکزی هماهنگی به عمل آورید.جهت دریافت فرم درخواست اینجا کلیک کنید

 شماره تماس:  32217660 داخلی 2

 کتابخانه های عضو طرح

کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کتابخانه مرکزی دانشگاه مالک اشتر

کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور

کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان

کتابخانه مرکز تحقیقات معلمان اصفهان

کتابخانه خانه ریاضیات اصفهان


(تاريخ درج 1400/3/3 آخرين بروزرساني 1400/3/3)
فایلهای پیوست
فهرست