1)

ابژه هاي تكين معماري

پديدآور: بودريار، ژان
ناشر: تهران: كتاب فكر نو
سال نشر: 1400
1401/4/4
2)

كانت براي معماران

پديدآور: مورگان، دايان
ناشر: تهران: كتاب فكر نو
سال نشر: 1400
1401/4/4
3)

تاريخ تئوري معماري

پديدآور: كروفت، هانو-والتر
ناشر: مشهد: كتابكده كسري
سال نشر: 1399-
1401/4/4
4)

ايريگاره براي معماران

پديدآور: راوز ، پگ
ناشر: تهران: كتاب فكر نو
سال نشر: 1400
1401/3/31
فهرست