1)

تفكر از دريچه زيبايي شناسي

پديدآور: استوارت، مريلين جي.
ناشر: تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)
سال نشر: 1399
1401/4/4
فهرست