1)

تعطیلی کتابخانه مرکزی

قابل توجه مراجعین کتابخانه مرکزی:

کلیه بخشهای کتابخانه به جز مرکز اسناد و پایان نامه ها از تاریخ 05/11/95 الی 21/11/95 تعطیل می باشد.

 


1395/11/2
فهرست