1)

دسترسي به پايگاه اطلاعاتي Ricest

دسترسي به پايگاه اطلاعاتي Ricest.ir از طريق دانشگاه امكان پذير است

در اين پايگاه علاوه بر دانلود مقاله هاي علمي ترويجي و علمي پژوهشي، امكان دانلود مقالات همايشها و كنفرانسها و همچنين دسترسي به متن كتابهاي موجود در مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري امكان پذير است


1398/9/2
فهرست