1)

شهرهاي هوشمند، آينده هوشمند

پديدآور: بارلو، مايكل آلن
ناشر: تهران: : انتشارات آكادميك،
سال نشر: ‫1401
1401/3/30
2)

طرح هاي كوچك حياتي

پديدآور: جاكوبز،جين
ناشر: تهران: دانشگاه تهران
سال نشر: 1399
1399/12/11
3)

پاره هاي هنر، معماري و شهر 1

پديدآور: فكوهي ، ناصر
ناشر: مشهد: كتابكده كسري،
سال نشر: 1397
1398/6/6
4)

شهرهاي آينده: طراحي شهرهاي بهتر، هوشمندتر، پايدارتر و امن تر

پديدآور: پلتن ، جوزف ان.
ناشر: تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي،
سال نشر: 1392
1398/4/11
5)

شهر و نظريه انتقادي (با تاكيد بر آرا و آثار ديويد هاروي)

پديدآور: حاتمي نژاد ، حسين
ناشر: تهران: پرهام نقش،
سال نشر:
1398/4/5
6)

ريخت شناسي شهري: مقدمه اي بر مطالعه فرم فيزيكي شهرها

پديدآور: اوليوئيرا ، ويتور
ناشر: تهران: دانشگاه تهران
سال نشر: 1397
1398/3/7
7)

مجموعه مقالات منتخب دومين همايش ملي معماري و شهرسازي 6 و 7 آذر ماه 1392

پديدآور:
ناشر: تبريز: دانشگاه هنر اسلامي تبريز
سال نشر: 1392
1397/10/24
8)

حفاظت و تجديد حيات شهر تاريخي موستار

پديدآور:
ناشر: تهران: اول و آخر
سال نشر: ۱۳۹۵
1397/9/10
9)

اصول و مباني برنامه ريزي شهري

پديدآور: قرباني ، رسول
ناشر: تهران: سمت
سال نشر: ۱۳۹۶
1397/8/28
10)

ميان رودان باستان در سپيده دم تمدن تحول در چشم انداز شكل گيري شهر

پديدآور: الغازه ، گيلرمو
ناشر: تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،
سال نشر: ۱۳۹۶.
1397/5/1
11)

معماري و يوتوپيا: طراحي و توسعه سرمايه داري

پديدآور: تافوري، مانفردو
ناشر: تهران: پرهام نقش
سال نشر: ۱۳۹۶
1397/4/16
12)

طراحي منظر خيابانهاي شهر

پديدآور: فانك ، پترا
ناشر: شيراز: نويد شيراز؛
سال نشر: ۱۳۹۶.
1397/3/30
13)

فضاي شهري

پديدآور: كرير، راب
ناشر: تهران :جهاد دانشگاهي ، موسسه انتشارات
سال نشر: 1375
1397/3/1
14)

شهرها يراي مردم، نه براي سوداگري (نظريه شهري انتقادي وحق به شهر)

پديدآور:
ناشر: تهران : دفتر پژوهش هاي فرهنگي
سال نشر: 1396ق 0= 1365
1396/6/6
15)

پويش شهرنشيني و مباني نظام شهري

پديدآور: عظيمي دو بخشري ، ناصر
ناشر: مشهد: نيكا
سال نشر: 1381
1395/7/14
16)

ايده شهرستان خلاق (بحث سياست شهري)

پديدآور: ويكتور-ماخ، دبروسلاور
ناشر: تهران : طحان
سال نشر: 1395
1395/6/2
17)

نوآوري و حيات شهري؛ نقدي بر مفهوم پايداري

پديدآور: عزيزي ، شادناز
ناشر: تهران :تيسا
سال نشر: 1394
1395/3/25
18)

رهيافتي به معناي مكان

پديدآور: پيمانفر ، سپيده
ناشر: اصفهان : موسسه علمي دانش پژوهان برين، انتشارات
سال نشر: 1394
1395/2/8
19)

عرصه عمومي شهر: تحليل نمونه هاي برتر ايران و جهان

پديدآور: جنكينز ، اريك ج.
ناشر: تهران : طحان
سال نشر: 1394
1395/1/24
20)

باغ شهرها: شهرسازي اگررين در تئوري و عمل، رويكردي نوين در كشاورزي شهري

پديدآور: دوئيني، اندرس
ناشر: تهران : طحان
سال نشر: ، 1393.
1395/1/24
21)

برنامه ريزي شهري در قرن 21 (برنامه ريزي شهري پيشرفته)

پديدآور: شورچه ، محمود
ناشر: تهران: پرهام نقش
سال نشر: 1393
1395/1/22
22)

درآمدي بر پراكنده رويي (خزش) شهري

پديدآور: مشكيني ، ابوالفضل
ناشر: تهران: جهاد دانشگاهي ، واحد خوارزمي
سال نشر: 1393
1395/1/15
23)

الگويي مفهومي براي تحليل فضاهاي شهري

پديدآور: مقصودي ، مليحه
ناشر: تهران : پيام
سال نشر: 1393
1394/12/12
24)

طراحي شهري مرمت و حفاظت

پديدآور: كوهن ، ناهوم
ناشر: تهران : گوهر دانش
سال نشر: 1394
1394/11/21
25)

بازآفريني شهري يك كتاب راهنما

پديدآور: رابرتس، پيتر دبليو.
ناشر: تهران :دانشگاه تهران، موسسه انتشارات
سال نشر: 1393
1394/9/18
26)

مباني نظري شهرسازي و معماري معاصر

پديدآور: سوادكوهي فر ، ساسان
ناشر: تهران :دانشگاه جامع امام حسين(ع)
سال نشر: 1392
1394/8/18
27)

هم مقياس: يكصد فضاي شهري

پديدآور: جنكينز، اريك ج.
ناشر: تهران : آذرخش
سال نشر: 1392
1394/7/27
28)

زيباسازي مبادي ورودي شهر

پديدآور:
ناشر: تهران : هنر معماري قرن
سال نشر: 1392
1394/6/30
29)

نمادها و شهرها

پديدآور:
ناشر: تهران : هنر معماري قرن
سال نشر: 1392
1394/6/30
30)

برنامه ريزي فرهنگي: يك رنسانس شهري

پديدآور: اونز ، گريم
ناشر: تهران:تبلور
سال نشر: 1391
1394/6/28
31)

روايت تهران: فضاهاي عمومي

پديدآور: طلوعي برازنده ، سيدمحمد
ناشر: تهران : موسسه فرهنگي هنري- هنر معماري قرن
سال نشر: 1393
1394/6/24
32)

آشنايي با طراحي شهري از مباني دانش تا نگرش هاي نوين

پديدآور: كاشاني جو ، خشايار
ناشر: تهران : هنر معماري قرن
سال نشر: 1392
1394/6/22
33)

شهر كودكانه

پديدآور: گليسون ، برندن
ناشر: تهران:تيسا
سال نشر: 1392
1394/4/13
35)

برنامه ريزي شهرهاي جديد

پديدآور: زياري، كرامت الله
ناشر: تهران :سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ﴿سمت﴾
سال نشر: 1392
1393/10/22
36)

باززنده سازي بناها و شهرهاي تاريخي

پديدآور: فلامكي ، محمدمنصور
ناشر: تهران :دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ
سال نشر: 1387
1393/10/15
37)

شهرها و اقتصاد شهري

پديدآور: هيون كيم، يانگ
ناشر: تهران: آراد كتاب؛ ◄ تبريز:كهكشان دانش
سال نشر: 1390
1393/4/4
38)

طراحي شهري و اقتصاد سياسي فضايي: بررسي و نقد پنجاه سال اخير

پديدآور: كاتبرت، الگزاندر آر.
ناشر: تهران :طحان : هله
سال نشر: 1391.
1392/8/18
39)

معماري و شهرسازي تله دموكراتيك

پديدآور: فخيمي ، محمدمهدي
ناشر: تهران: پرهام نقش
سال نشر: 1390
1392/6/23
41)

نگرشي بر تحليل فضاهاي شهري با تاكيد بر فرايند بصري - مكاني

پديدآور: اژدر ، سوسن
ناشر: تهران : ستايش:دهر
سال نشر: 1390.
1392/6/19
42)

نگرشي بر اصول و مباني معماري و شهرسازي

پديدآور: اژدر ، سوسن
ناشر: تهران:ستايش ◄ دهر
سال نشر: 1390
1391/7/24
43)

مباني نظام تفكيك زمين در شهرسازي

پديدآور: اعتصامي پور ، محسن
ناشر: تهران: آذرخش
سال نشر: 1390
1391/7/22
44)

آشنايي با مقررات شهرسازي و معماري (طرح5 معماري)

پديدآور: كاشيها ، حسين
ناشر: تهران: انديشه سرا
سال نشر: 1390
1391/7/2
45)

اصول پايداري شهري در اقليم گرم و خشك ايران، با تاكيد بر شهرهاي كهن

پديدآور: لشكري ، الهام
ناشر: تهران :گنج هنر
سال نشر: 1390
1391/6/6
46)

شهرهاي پياده مدار

پديدآور: معيني ، سيدمهدي
ناشر: تهران:آذرخش
سال نشر: 1390
1391/2/20
47)

باززنده سازي شهري (رويكردي به محله هاي تاريخي)

پديدآور: تايسدل ، استيون
ناشر: تهران : آراد كتاب : كهكشان دانش
سال نشر: 1390
1391/2/4
48)

احياي محله هاي تاريخي شهرها

پديدآور: تايسدل ، استيون
ناشر: شيراز : نويد شيراز
سال نشر: 1388
1390/11/1
49)

ميدان هاي شهري، معماري و طراحي فضاي باز

پديدآور: كنيرش ، يورگن
ناشر: تهران دانشگاه تهران
سال نشر: 1388
1390/10/25
50)

فرهنگ شهرها

پديدآور: مامفورد، لوئيز
ناشر: تهران وزارت مسكن و شهرسازي، مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري
سال نشر: 1385
1390/7/14
51)

راهنماي طراحي شهري: تكنيك ها و روش هاي عملي

پديدآور:
ناشر: تهران طحان ◄ هله
سال نشر: 1388
1389/10/20
52)

مكان هاي عمومي فضاهاي شهري ابعاد گوناگون طراحي شهري

پديدآور:
ناشر: دانشگاه هنر
سال نشر: 1388
1389/10/4
53)

برنامه ريزي شهرهاي جديد

پديدآور: زياري، كرامت الله
ناشر: تهران :سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ﴿سمت﴾
سال نشر: 1387
1387/11/20
54)

طرح ها و برنامه هاي شهرسازي : مفاهيم ، روندها و الزامات طرحهاي جامع و تفضيلي در ايران با تاكيد بر وضعيت تهران

پديدآور: بهزادفر، مصطفي
ناشر: تهران :سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، موسسه نشر شهر
سال نشر: 1388
1386/10/11
55)

يادادشت هايي بر تركيب فرم

پديدآور: الكساندر، كريستوفر
ناشر: تهران روزنه
سال نشر: 1384
1386/8/1
56)

جغرافيا و شهرشناسي

پديدآور: فريد، يدالله
ناشر: تبريز:دانشگاه تبريز
سال نشر: 1368
1386/3/8
57)

آفرينش محلات و مكان ها در محيط انسان ساخت

پديدآور: چپمن ، ديويد
ناشر: تهران :دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ
سال نشر: 1384
1386/3/8
58)

مكتب ها،نظريه هاو مدل هاي برنامه و برنامه ريزي منطقه اي

پديدآور: زياري ،كرامت اله
ناشر: دانشگاه تهران
سال نشر: 1383
1386/3/8
59)

دستيابي به شكل پايدار شهري: شكل پايدار شهري و حمل و نقل

پديدآور: كتي ،ويليامز
ناشر: تهران :شركت پدازش و برنامه ريزي شهري
سال نشر: 1383
1386/3/8
60)

اصول و مباني در طراحي معماري و شهرسازي

پديدآور: موسويان ، محمدرضا
ناشر: تهران :آذرخش
سال نشر: 1380
1386/3/8
61)

اصول معماري و شهرسازي

پديدآور: سوداگر، حسين
ناشر: دانش و فن
سال نشر: 1379
1386/3/8
62)

اصول و مباني معماري، شهرسازي

پديدآور: موسويان ، محمد رضا
ناشر: آذرخش
سال نشر: 1380
1386/3/8
63)

برنامه ريزي و مديريت شهري، مسائل نظري و چالشهاي تجربي

پديدآور: نجاتي حسيني ، محمود
ناشر: سازمان شهرداريهاي كشور
سال نشر: 1381
1386/3/8
64)

معماري و شهرسازي در قرن بيستم

پديدآور: مانياگو لامپونياني ، ويتوريو
ناشر: دانشگاه شهيد بهشتي ، مركز چاپ و انتشارات
سال نشر: 1381
1386/3/8
65)

شهركهاي جديد

پديدآور: شكويي ،حسين
ناشر: موسسه تحقيقات اجتماعي و علوم انساني
سال نشر: 1353
1386/3/8
66)

مجموعه مباحث و روشهاي شهرسازي :محيط زيست

پديدآور: سلطاني ، بهرام
ناشر: تهران مركز مطالعات و تجقيقات شهرسازي و معماري ايران
سال نشر: 1371
1386/3/8
67)

جغرافياي شهري

پديدآور: شكوئي ، حسين
ناشر: تبريز :دانشگاه تبريز، دانشكده ادبيات و علوم انساني
سال نشر: [1348-1350]
1386/3/8
68)

رهيافتهاي در طراحي مبلمان شهري

پديدآور: مرتضايي ، رضا
ناشر: تهران انتشارات سازمان شهرداريهاي كشور
سال نشر: 1381
1386/3/8
69)

طرح ريزي شهري:يك روند تحليلي

پديدآور: امير رحيمي ،علي
ناشر: بي نا
سال نشر: بي تا
1386/3/8
70)

فضاهاي شهري :طراحي ،اجرا،مديريت

پديدآور: پيرموره ،ژان
ناشر: تهران اداره كل روابط عمومي شهرداري تهران
سال نشر: 1373
1386/3/8
71)

اصول و مباني معماري، شهرسازي

پديدآور: موسويان ، محمدرضا
ناشر: تهران :تهران نقشه
سال نشر: 1363
1386/3/8
72)

فضاي شهري

پديدآور: كرير، راب
ناشر: اصفهان :خاك
سال نشر: 13۸۳
1386/3/8
73)

شهر

پديدآور: باستيه ،ژان
ناشر: تهران :دانشگاه هنر
سال نشر: 1377
1386/3/8
74)

طراحي شهري در بخش مركزي تهران

پديدآور: توسلي ،محمد
ناشر: تهران : مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران
سال نشر: 1376
1386/3/8
فهرست