1)

نما در سيماي شهر: با رويكردي بر مباني و ضوابط

پديدآور: مختارپور ، اكبر
ناشر: تهران: موسسه فرهنگي هنري- هنر معماري قرن : شهرداري تهران، معاونت معماري و شهرسازي
سال نشر: 1395
1396/5/9
فهرست