1)

از جدايي ها

پديدآور: مصدق ، حميد
ناشر: تهران: امير كبير
سال نشر: 1360
1398/2/24
2)

در كوچه باغهاي نشابور: مجموعه شعر 1347 - 50

پديدآور: شفقي كدكني ، محمدرضا
ناشر: تهران: توس
سال نشر: 1350
1398/2/16
3)

هميشه هاي هنوز 5

پديدآور:
ناشر: اصفهان: نشر دارخوين،
سال نشر: 1392.
1396/5/7
4)

باز هم لحظه اي از شعر فراتر

پديدآور: بستان ، محمدعلي
ناشر: يزد :يادداشت نو
سال نشر: 1394
1396/4/24
5)

آذرانه ها

پديدآور: صادقي افجدي ، آذر
ناشر: اصفهان : گلدسته
سال نشر: 1395
1395/11/19
6)

مجالس شاهنامه

پديدآور: فردوسي، ابوالقاسم
ناشر: تهران: بنياد فارس شناسي، موزه رضا عباسي
سال نشر: 1382
1395/7/18
7)

رفوزه ها

پديدآور: زرويي نصرآباد ، ابوالفضل
ناشر: تهران : كتاب نيستان
سال نشر: 1390
1395/1/31
8)

سد و بازوان

پديدآور: صفارزاده ، طاهره
ناشر: تهران :كتاب زمان
سال نشر: 1350
1395/1/29
9)

رقص بر سرِ دار (مجموعه شعر مقاومت، دفاع مقدس و شهدا)

پديدآور: بختياري ، نادر
ناشر: تهران: نيلبرگ
سال نشر: 1391
1395/1/28
10)

گرد باغ آرزو

پديدآور: صفوي سهي ، عطااله
ناشر: تهران : شركت نشر بهينه فراگير
سال نشر: 1393
1394/12/26
11)

ديوان دبير اصفهاني

پديدآور: تفنگ ساز، حسين
ناشر: اصفهان :نامي
سال نشر: 1380
1394/9/15
12)

سروده هاي خاك: درآمدي بر فلسفه ي معماري خاك

پديدآور: خزايلي پارسا ، پويا
ناشر: تهران: هنر معماري قرن
سال نشر: 1393
1394/8/25
13)

ديوان خاقاني اصفهاني : گزيده شعر فارسي و عربي و ملمعات

پديدآور: خاقاني ، محمد
ناشر: اصفهان :پيام علوي
سال نشر: 1388
1394/6/11
14)

گزينه اشعار محمدعلي بهمني﴿87-1350﴾

پديدآور: بهمني ، محمدعلي
ناشر: تهران :مرواريد
سال نشر: 1387
1393/3/4
15)

آينه هاي ناگهان: گزيده شعرهاي 64-71

پديدآور: امين پور، قيصر
ناشر: تهران :نشر افق
سال نشر: 1372
1393/3/4
16)

خاك تشنه

پديدآور: مجاهدنيا ، منوچهر
ناشر: اصفهان:منوچهرمجاهدنيا
سال نشر: 1391
1392/6/2
17)

تو براي چشمه دريايي

پديدآور: توده فلاح ، علي
ناشر: تهران : رامانيوش
سال نشر: 1382
1392/3/27
18)

سرزمين بي آسمان : مجموعه شعر

پديدآور: محمدي نيكو، محمدرضا
ناشر: [بي جا] : دفتر نشر جوان
سال نشر: 1374
1392/3/26
20)

دختر خوبي كه شاعر است : مجموعه شعر

پديدآور: جديري ، سپيده
ناشر: تهران: نگاه
سال نشر: 1391
1391/8/15
21)

سردخانه

پديدآور: كاكاوند ، علي
ناشر: تهران: نگاه
سال نشر: 1391
1391/8/10
22)

بر ميز بي گلدان: مجموعه شعر

پديدآور: مهرآذر ، مريم
ناشر: تهران:نگاه
سال نشر: 1390
1391/8/10
23)

چند رضايي: مجموعه شعر

پديدآور: حيراني ، رضا
ناشر: تهران:نگاه
سال نشر: 1391
1391/8/10
24)

امپرسيون بيرون غار ( چهار فصل دفتر شعر )

پديدآور: خسروي نژاد ، شهين
ناشر: تهران: نگاه
سال نشر: 1391
1391/8/10
25)

هشت كتاب

پديدآور: سپهري ، سهراب
ناشر: تهران: سايه نيما
سال نشر: 1389
1391/8/8
26)

و تن فروشي نيست ( مجموعه شعر) 1388- 1383

پديدآور: شيري ، فرياد
ناشر: تهران:نگاه
سال نشر: 1391
1391/8/7
27)

مجموعه اشعار فرخي يزدي

پديدآور: فرخي يزدي ، محمد
ناشر: تهران : نگاه
سال نشر: 1390
1391/8/6
28)

مجموعه اشعار يدالله رؤيايي

پديدآور: رويايي ، يدالله
ناشر: تهران: نگاه
سال نشر: 1390
1391/8/6
29)

مجموعه اشعار شمس لنگرودي

پديدآور: شمس لنگرودي ، محمد
ناشر: تهران:نگاه
سال نشر: 1390
1391/8/6
30)

مجموعه اشعار م.آزاد

پديدآور: مشرف آزاد تهراني ، محمود
ناشر: تهران: نگاه
سال نشر: 1390
1391/8/6
31)

مجموعه اشعار جواد مجابي

پديدآور: مجابي، جواد
ناشر: تهران: نگاه
سال نشر: 1387
1391/8/6
32)

شبانه هاي غزل

پديدآور: مشهدي حيدري ، غلام علي
ناشر: تهران:نگاه
سال نشر: 1387
1391/8/6
33)

هيچ كس از فردايش با من نگفت: گزيده ي هشت دفتر شعر شمس لنگرودي

پديدآور: شمس لنگرودي ، محمد
ناشر: تهران: نگاه
سال نشر: 1388
1391/8/6
34)

متن كامل غزليات شهريار

پديدآور: شهريار ، محمدحسين
ناشر: تهران:نگاه
سال نشر: 1390
1391/8/3
35)

برگزيده قصايد ملك الشعراء بهار

پديدآور: بهار ، محمد تقي
ناشر: تهران :انتشارات علمي وفرهنگي
سال نشر: 1390
1391/8/3
36)

ديوان ملك الشعراي بهار

پديدآور: بهار ، محمد تقي
ناشر: تهران: نگاه
سال نشر: 1390
1391/8/3
37)

مجموعه اشعار منوچهر آتشي

پديدآور: آتشي ، منوچهر
ناشر: تهران: نگاه
سال نشر: 1390
1391/8/2
38)

كليات اقبال لاهوري

پديدآور: اقبال لاهوري ، محمد
ناشر: تهران:ثالث ◄ نگاه
سال نشر: 1388
1391/8/2
39)

ديوان پروين اعتصامي

پديدآور: اعتصامي ، پروين
ناشر: تهران: بهزاد
سال نشر: 1387
1391/8/2
40)

ديوان پروين اعتصامي

پديدآور: اعتصامي ، پروين
ناشر: تهران: نگاه
سال نشر: 1390
1391/8/2
41)

مجموعه اشعار

پديدآور: صالحي ، سيدعلي
ناشر: تهران :نگاه
سال نشر: 1389
1391/8/2
42)

رد پاي برف تا بلوغ كامل گل سرخ

پديدآور: صالحي ، سيدعلي
ناشر: تهران: نگاه
سال نشر: 1390
1391/8/2
43)

پژواك ادب:گزيده اشعار

پديدآور: اديب برومند ، عبدالعلي
ناشر: تهران:نگاه
سال نشر: 1389
1391/7/30
44)

سهراب سپهري

پديدآور: سپهري،سهراب
ناشر: تهران:نگاه
سال نشر: 1374
1391/7/23
45)

مجموعه اشعار رهي معيري

پديدآور: معيري ، محمدحسين
ناشر: تهران :نگاه
سال نشر: 1390
1391/7/2
46)

ديوان اشعار رهي معيري

پديدآور: معيري ، محمد حسن
ناشر: تهران :سايه نيما
سال نشر: 1390
1391/6/25
47)

ديوان فروغ فرخزاد: اسير،ديوار،عصيان،تولدي ديگر،ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد

پديدآور: فرخزاد ، فروغ
ناشر: تهران :اهورا
سال نشر: 1386
1391/6/20
48)

ما نبايد بميريم رؤياها بي مادر مي شوند

پديدآور: صالحي ، علي
ناشر: تهران: نگاه
سال نشر: 1390
1391/6/15
49)

تصور كن: مجموعه ترانه

پديدآور: گلروئي ، يغما
ناشر: تهران: نگاه
سال نشر: 1390
1391/6/15
50)

سمفوني سپيده دم: مجموعه شعر

پديدآور: صالحي ،علي
ناشر: تهران: نگاه
سال نشر: 1389
1391/6/14
51)

عشق مي گويد ...

پديدآور: مرداني ، نصرالله
ناشر: تهران:انجمن قلم ايران
سال نشر: 1388
1391/3/21
52)

ديوان پروين اعتصامي

پديدآور: اعتصامي ، پروين
ناشر: قم : اسوه
سال نشر: 1389
1391/3/9
53)

آوازهاي آبي: گزيده شعرها

پديدآور: موحد ، ضياء
ناشر: تهران:هرمس
سال نشر: 1389
1391/2/26
54)

روضه در تكيه پروتستان ها

پديدآور: مودب ، علي محمد
ناشر: مشهد:سپيده پاوران
سال نشر: 1388
1391/2/19
55)

ديوان شهريار

پديدآور: شهريار، محمدحسين
ناشر: تهران:زرين
سال نشر: 1390
1391/2/18
57)

نوش داروي طرح ژنريك:به انضمام چند قلم سروده ديگر

پديدآور: حسيني ، حسن
ناشر: تهران :سوره مهر
سال نشر: 1387
1391/2/10
58)

سهراب سپهري : مجموعه سروده ها

پديدآور: سپهري، سهراب
ناشر: تهران :شادان
سال نشر: 1390
1391/1/28
59)

مجموعه كامل اشعار 1385-1359

پديدآور: امين پور، قيصر
ناشر: تهران :مرواريد
سال نشر: 1388
1391/1/27
60)

ديوان شهريار

پديدآور: شهريار، محمدحسين
ناشر: تهران: نگاه
سال نشر: 1389
1391/1/27
61)

فروغ فرخزاد: مجموعه ي سروده ها

پديدآور: فرخزاد، فروغ
ناشر: تهران :شادان
سال نشر: 1383
1391/1/27
62)

هشت كتاب :مرگ رنگ،زندگي خواب ها،آوار آفتاب،شرق اندوه...

پديدآور: سپهري، سهراب
ناشر: تهران :راستين
سال نشر: 1390
1391/1/23
63)

ديوان حاج ميرزا حبيب خراساني قدس سره العزيز غزليات ، قصايد ، مدايح و رباعيات

پديدآور: حبيب خراساني ، حبيب الله بن محمدهاشم
ناشر: تهران :زوار
سال نشر: 1388
1391/1/22
64)

روي تخته سياه جهان با گچ نور بنويس

پديدآور: نظرآهاري، عرفان
ناشر: تهران :نور و نار
سال نشر: 1386
1390/10/28
65)

چاي باطعم خدا

پديدآور: نظرآهاري، عرفان
ناشر: تهران :افق
سال نشر: 1384
1390/10/25
66)

مجموعه ي كامل اشعار نيما يوشيج

پديدآور: نيمايوشيج
ناشر: تهران : نگاه
سال نشر: 1383
1390/10/18
67)

سيمين بهبهاني: مجموعه اشعار

پديدآور: بهبهاني ، سيمين
ناشر: تهران : نگاه
سال نشر: 1388
1390/10/11
68)

حميد مصدق: مجموعه اشعار

پديدآور: مصدق، حميد
ناشر: تهران نگاه
سال نشر: 1386
1390/10/11
69)

شنيده بودم جنگ

پديدآور: اكبري، حميدرضا
ناشر: نيلوفران
سال نشر: 1389
1390/8/21
70)

آواز روشن : مجموعه شعر

پديدآور: سلمانپور، سيلوانا
ناشر: نويد شيراز
سال نشر: 1384
1390/7/25
71)

باد و برگ

پديدآور: كيارستمي، عباس
ناشر: چاپ و نشر نظر
سال نشر: 1390
1390/7/4
72)

آب: گزيده نگري اشعار نيما

پديدآور: نيمايوشيج
ناشر: چاپ و نشر نظر
سال نشر: 1389
1390/7/4
73)

گلها همه آفتابگردانند

پديدآور: امين پور، قيصر
ناشر: مرواريد
سال نشر: 1380
1390/7/4
74)

ديوان پروين اعتصامي

پديدآور: اعتصامي، پروين
ناشر: دوستان
سال نشر: 1385
1390/7/4
75)

نيمايي ها

پديدآور: امين پور، قيصر
ناشر: دفتر شعر جوان
سال نشر: 1388
1390/7/4
76)

مجموعه اشعار محمدعلي بهمني

پديدآور: بهمني ، محمدعلي
ناشر: نگاه
سال نشر: 1389
1390/7/4
77)

مجموعه اشعار حسين منزوي.

پديدآور: منزوي، حسين
ناشر: آفرينش
سال نشر: 1387
1390/7/4
78)

سوز هجران : مجموعه اشعار درباره امام زمان عليه السلام

پديدآور: فقيه ايماني ، محمدباقر
ناشر: مهدي فقيه ايماني
سال نشر: 1377
1390/6/8
79)

برو تلافي مي كنم

پديدآور: هرمزي نصيري نائيني ، حسين
ناشر: حسين هرمزي نصيري ناييني
سال نشر: 1384
1389/12/22
80)

قهوه قند پهلو :گزيده شعر طنز امروز

پديدآور: مهدي نژاد،مهدي
ناشر: شركت انتشارات سوره مهر
سال نشر: 1389
1389/12/17
81)

منتخبي از سروده هاي رهي معيري

پديدآور: معيري، محمدحسن
ناشر: تهران شيرمحمدي
سال نشر: 1386
1389/10/4
82)

خاطرات شعله

پديدآور: نائيني غروي، اشرف
ناشر: گل افشان
سال نشر: 1378
1388/8/20
83)

سرواي طلا

پديدآور: طلائي، رضا
ناشر: رضا طلايي
سال نشر: 1386
1388/6/16
84)

راه شيراز

پديدآور: مرادي غياث آبادي، رضا
ناشر: نويد شيراز
سال نشر: 1383
1388/6/2
86)

سياه مشق

پديدآور: ابتهاج ، هوشنگ
ناشر: كارنامه
سال نشر: 1378
1387/12/14
87)

تضمين گلچين سعدي : تضمين 110 غزل شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي

پديدآور: تهراني،حيدر﴿معجزه﴾
ناشر: انجمن خوشنويسان ايرن
سال نشر: 1368
1387/8/13
88)

اختر چرخ ادب : در بزرگداشت صد سالگي زاد روز پروين اعتصامي

پديدآور: اعتصامي ، پروين
ناشر: روزنامه همشهري
سال نشر: 1385
1387/7/3
89)

هفت سفر

پديدآور: صفارزاده ، طاهره
ناشر: برگ زيتون
سال نشر: 1384
1387/6/27
90)

روشنگران راه : گزيده شعرهاي 82 - 78

پديدآور: صفارزاده ، طاهره
ناشر: برگ زيتون
سال نشر: 1384
1387/6/27
91)

رهگذر مهتاب : برگزيده ي شعرهاي 41 - 1335

پديدآور: صفارزاده ، طاهره
ناشر: هنر بيداري
سال نشر: 1386
1387/6/27
92)

طنين در دلتا اشعار سالهاي 49-50

پديدآور: صفارزاده ، طاهره
ناشر: هنر بيداري
سال نشر: 1386
1387/6/27
93)

سد و بازوان گزيده اشعار سالهاي 45-48

پديدآور: صفارزاده ، طاهره
ناشر: هنر بيداري
سال نشر: 1386
1387/6/27
94)

بيعت با بيداري: برگزيده اشعار سالهاي 58 - 1356

پديدآور: صفارزاده ، طاهره
ناشر: هنر بيداري
سال نشر: 1386
1387/6/27
95)

مردان منحني : برگزيده اشعار 57 - 1349

پديدآور: صفارزاده ، طاهره
ناشر: هنر بيداري
سال نشر: 1386
1387/6/27
96)

ديوان امام : سروده هاي حضرت امام خميني﴿س﴾

پديدآور: خميني ، روح الله ،بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني )س ( مابين الاقوامي امور
سال نشر: 1382
1387/6/27
97)

ديوان اشعار استاد حسن زاده آملي

پديدآور: حسن زاده آملي ، حسن
ناشر: مركز نشر فرهنگي رجاء
سال نشر: 1364
1387/6/27
98)

همسايه آفتاب : مجموعه شعر عاشورائي ، ولايي و گوناگون

پديدآور: رهبر، علي
ناشر: اهل قلم
سال نشر: 1376
1387/6/26
99)

ديدار صبح

پديدآور: صفارزاده ، طاهره
ناشر: پارس كتاب
سال نشر: 1384
1387/6/26
100)

سفر پنجم

پديدآور: صفارزاده ، طاهره
ناشر: پارس كتاب
سال نشر: 1365
1387/6/26
101)

مشعل (مجموعه اشعار)

پديدآور: رخشان بروجني ، خورشيد
ناشر: افضل
سال نشر: 1378
1387/6/18
102)

انديشه در هدايت شعر: طاهره صفارزاده گزيده اشعار 82 - 1335

پديدآور: صفارزاده ، طاهره
ناشر: نزديك
سال نشر: 1383
1387/6/11
103)

غوغاي غزل

پديدآور: پرستش ، محمد
ناشر: محمد پرستش
سال نشر: 1370
1387/3/6
104)

ديوان شهريار

پديدآور: شهريار، محمدحسين
ناشر: زيرين ◄ نگاه
سال نشر: 1377
1387/3/6
105)

و با او با نگاه ،فرياد مي كرديم

پديدآور: صفايي حائري، علي
ناشر: ليله القدر
سال نشر: 1382
1386/9/5
106)

طنزنامه فارغ

پديدآور: اسكاني ، موسي
ناشر: عطائي
سال نشر: 1382
1386/3/8
107)

مجموعه اشعار ژاله اصفهاني : (دفتر اول )

پديدآور: اصفهاني ، ژاله
ناشر: نگاه
سال نشر: 1384
1386/3/8
108)

فنون شعر و كالبدهاي پولادين آن

پديدآور: حميدي شيرازي، مهدي
ناشر: عطايي
سال نشر: 1382
1386/3/8
109)

تا شقايق هست : شعرها و چشم اندازها

پديدآور: سپهري، سهراب
ناشر: زرين و سيمين
سال نشر: 1384
1386/3/8
110)

دل و دريا: مجموعه شعر

پديدآور: براتي پور، عباس
ناشر: سازمان تبليغات اسلامي ، حوزه هنري، سوره مهر
سال نشر: 1383
1386/3/8
111)

محرم راز:اشعار عرفاني حضرت امام خميني﴿قدس﴾و نامه امام به حاج احمد خميني

پديدآور: خميني ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س )
سال نشر: 1373
1386/3/8
112)

عشق و زندگي

پديدآور: اعلمي فر، منصور
ناشر: نسيم زاينده رود
سال نشر: 1380
1386/3/8
113)

سطر آخر

پديدآور: صف شكن ،ايرج
ناشر: نگاه
سال نشر: 1383
1386/3/8
114)

نو شداروي طرح ژنريك

پديدآور: حسيني ، حسن
ناشر: تهران سازمان تبليغات اسلامي
سال نشر: 1382
1386/3/8
115)

دست در موهاي آينه (شعرهاي 1382 - 1376)

پديدآور: معرك نژاد، رسول
ناشر: اصفهان نقش مانا
سال نشر: 1383
1386/3/8
116)

چيزي به خواب زمين نمانده است (عاشقانه هايي براي آدمي و زمين )

پديدآور: يوردشاهيان ، اسماعيل
ناشر: تهران قصيده سرا
سال نشر: 1382
1386/3/8
117)

در ويراني صبح

پديدآور: يوردشاهيان ، اسماعيل
ناشر: تهران قصيده سرا
سال نشر: 1380
1386/3/8
118)

از اين اوستا

پديدآور: اخوان ثالث، مهدي،
ناشر: تهران : مرواريد
سال نشر: 1370
1386/3/8
119)

آخر شاهنامه ، مجموعه شعر

پديدآور: اخوان ثالث، مهدي
ناشر: تهران مرواريد
سال نشر: 1369
1386/3/8
120)

ميلاد اقاقي : گزيده اشعار فريدون مشيري "رحمه الله عليه "

پديدآور: مشيري، فريدون
ناشر: قم فاضل
سال نشر: 1380
1386/3/8
121)

طنين گل سرخ گزيده اشعار سهراب سپهري

پديدآور: سپهري، سهراب
ناشر: فاضل
سال نشر: 1381
1386/3/8
122)

سه دفتر: (گناه دريا، ابر و كوچه و بهار را باور كن )

پديدآور: مشيري، فريدون
ناشر: تهران چشمه
سال نشر: 1381
1386/3/8
123)

نامها و الفبا: عكس نگاره و شعر

پديدآور: مجابي ، جواد
ناشر: ناربن
سال نشر: 1382
1386/3/8
124)

مجموعه آثار

پديدآور: شاملو، احمد
ناشر: نگاه
سال نشر: 1383
1386/3/8
125)

چلچراغها

پديدآور: نوائي ، عباس
ناشر: فرهنگ مردم
سال نشر: 1381
1386/3/8
126)

هشت كتاب : مرگ رنگ ، زندگي خواب ها ...

پديدآور: سپهري، سهراب
ناشر: طهوري
سال نشر: 1363
1386/3/8
127)

شكفتن در مه : چند شعر

پديدآور: شاملو، احمد
ناشر: كتاب زمان
سال نشر: 1380
1386/3/8
128)

ميرزاده عشقي

پديدآور: عشقي ، محمدرضا بن ابوالقاسم
ناشر: نشر روايت
سال نشر: 1374
1386/3/8
129)

ققنوس در باران

پديدآور: شاملو، احمد
ناشر: زمانه : موسسه انتشارات نگاه
سال نشر: 1372
1386/3/8
130)

ديوان شاعران شهيد

پديدآور:
ناشر: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان
سال نشر: 1369
1386/3/8
131)

ابراهيم در آتش

پديدآور: شاملو، احمد
ناشر: زمانه
سال نشر: 1371
1386/3/8
132)

مجموعه آثار نيمايوشيج

پديدآور: نيمايوشيج
ناشر: نشر ناشر
سال نشر: 1369
1386/3/8
133)

احمد شاملو

پديدآور: شاملو، احمد
ناشر: تهران:نگاه
سال نشر: 1368
1386/3/8
134)

آيدا در آينه

پديدآور: شاملو، احمد، 1304-
ناشر: موسسه انتشارات نگاه : زمانه
سال نشر: 1372
1386/3/8
135)

ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم : مجموعه شعر

پديدآور: اخوان ثالث، مهدي
ناشر: مرواريد
سال نشر: 1368
1386/3/8
136)

رستاخيز: مجموعه شعر 1342 - 1352

پديدآور: بهبهاني ، سيمين
ناشر: تهران : زوار
سال نشر: 1362، 1352
1386/3/8
137)

دنيا خانه ي من است

پديدآور: نيمايوشيج
ناشر: تهران: كميسيون ملي يونسكو در ايران
سال نشر: 1375
1386/3/8
138)

جاي پا: مجموعه شعر 1325 - 1335

پديدآور: بهبهاني ، سيمين
ناشر: تهران زوار
سال نشر: 1370
1386/3/8
139)

چلچراغ : مجموعه شعر 1335 - 1336

پديدآور: بهبهاني ، سيمين
ناشر: زوار
سال نشر: 1362
1386/3/8
140)

مرمر

پديدآور: بهبهاني ، سيمين
ناشر: زوار
سال نشر: 1368
1386/3/8
141)

خطي ز سرعت و از آتش : [مجموعه غزل 1352 - 1360]

پديدآور: بهبهاني ، سيمين
ناشر: زوار
سال نشر: 1362
1386/3/8
142)

دشت ارژن

پديدآور: بهبهاني ، سيمين
ناشر: زوار
سال نشر: 1362
1386/3/8
143)

گزينه اشعار

پديدآور: مشيري، فريدون
ناشر: تهران: مرواريد
سال نشر: 1374
1386/3/8
144)

هواي تازه

پديدآور: شاملو، احمد، 1304-
ناشر: نگاه
سال نشر: 1372
1386/3/8
145)

ديوان حكيم الهي قمشه اي

پديدآور: الهي قمشه اي، مهدي
ناشر: روزنه
سال نشر: 1377
1386/3/8
146)

پرواز با خورشيد:

پديدآور: مشيري، فريدون
ناشر: ]تهران [ صفي عليشاه
سال نشر: 1347
1386/3/8
147)

ترانه ي آبي : مجموعه شعر

پديدآور: يوردشاهيان ، اسماعيل
ناشر: تهران يوشيج
سال نشر: 1378
1386/3/8
148)

آواز پر سياووش

پديدآور: غلامي رناني ، محسن
ناشر: اصفهان كانون پژوهش
سال نشر: 1373
1386/3/8
149)

شعر جنگ : مجموعه اشعار منتخب به مناسبت بزرگداشت هفته جنگ تحميلي

پديدآور:
ناشر: وزارت ارشاد اسلامي
سال نشر: 1364
1386/3/8
150)

ديوان رشيدياسمي ، 1331 - 1314

پديدآور: رشيدياسمي ، غلامرضا، 1274 - 1330
ناشر: اميركبير
سال نشر: 1362
1386/3/8
151)

باده عشق : اشعار عارفانه امام خميني (قدس سره ) و نامه اي عرفاني از آن عزيز به خانم فاطمه طباطبائي

پديدآور: خميني ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ، 1280 - 1368
ناشر: تهران سروش
سال نشر: 1368
1386/3/8
152)

غبار: مجموعه شعر

پديدآور: قنبري، محمدرضا
ناشر: تهران زوار
سال نشر: 1368
1386/3/8
فهرست