1)

شهرسازي تاكتيكي: اقدامات كوتاه مدت براي تغييرات بلندمدت

پديدآور: ليدون، مايك
ناشر: انديمشك: اريترين
سال نشر: 1397
1399/3/6
2)

مفاهيم پايه در تحليل شهري

پديدآور: شوالباخ، گريت
ناشر: تهران: كتاب فكر نو
سال نشر: 1396
1398/10/22
3)

خلاقيت شهري

پديدآور: نيلفروشان، محمدرضا
ناشر: اصفهان: گنبدهاي فيروزه اي
سال نشر: 1395
1398/7/23
4)

شهر و جنسيت : گفتمان بين المللي درباره ي جنسيت، شهرسازي و معماري

پديدآور:
ناشر: تهران: كلاغ،
سال نشر: 1394 .
1398/6/12
5)

مدل انسجام بخشي شبكه فضاهاي شهري با رويكرد شهرسازي نوين

پديدآور:
ناشر: تهران: طحان،
سال نشر: 1397.
1398/6/11
6)

معماري شهري

پديدآور: روسي ، آلدو
ناشر: تهران: طحان،
سال نشر: 1397.
1398/6/5
7)

برنامه ريزي شهري و منطقه اي فرآيندي و موضوعي تئوري هاي كلاسيك

پديدآور: سيف الديني، فرانك
ناشر: تهران: آييژ
سال نشر: 1391
1398/3/26
8)

فرايند طراحي شهري

پديدآور: شيرواني، حميد
ناشر: تهران: كتاب فكر نو
سال نشر: 1398
1398/3/21
9)

چگونه زندگي همگاني را مطالعه كنيم؟

پديدآور: گل ، يان
ناشر: تهران: علم معمار رويال
سال نشر: 1393
1398/3/20
10)

برنامه ريزي شهري براي مبتديان

پديدآور: يين، جردن
ناشر: اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان
سال نشر: 1397
1397/11/21
11)

آشنايي با نظريات اثباتي در برنامه ريزي شهري

پديدآور: حسيني، سيدعلي
ناشر: تهران: راز نهان
سال نشر: ۱۳۹۵
1397/9/25
12)

نمادهاي هويتي شهر : پاريس، مادريد، استانبول و كيوتو

پديدآور: عاملي، سعيدرضا
ناشر: تهران: دانشگاه تهران
سال نشر: ۱۳۹۶
1397/4/30
13)

برنامه ريزي فضايي و توسعه شهري (رويكرد انتقادي)

پديدآور: پالرمو، پير كارلو
ناشر: تهران: دانشگاه شهيد بهشتي
سال نشر: ۱۳۹۶
1397/4/30
14)

شهر و جنسيت

پديدآور: جارويس ، هلن
ناشر: تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي،
سال نشر: ۱۳۹۴.
1397/4/3
15)

ارايه مكان هاي كيفيت مدار «چكيده طراحي شهري ۲»

پديدآور:
ناشر: تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران،
سال نشر: ۱۳۹۵.
1397/1/20
16)

ارائه مكان هاي با كيفيت طراحي شهري

پديدآور:
ناشر: تهران: طحان
سال نشر: ۱۳۹۶
1396/9/28
17)

طراحي شهري، فضا و جامعه

پديدآور: مدني پور، علي
ناشر: تهران دانشگاه تهران
سال نشر: 1395
1396/8/13
18)

فضاي عمومي: ابعاد مديريتي

پديدآور: كارمونا، متيو
ناشر: تهران : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،مركز تحقيق و توسعه علوم انساني
سال نشر: 1396
1396/8/1
19)

نگاهي به شهر خلاق: مجموعه مقالات و گفتارها

پديدآور:
ناشر: اصفهان : سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان
سال نشر: 1395 -
1396/6/14
20)

ابعاد سازنده كيفيت محيط در طراحي شهري: مقدمه اي بر روش ها و فنون طراحي شهري

پديدآور: ذكاوت، كامران
ناشر: تهران: آذرخش
سال نشر: 1395
1396/5/8
21)

بررسي زندگي فضاي عمومي

پديدآور: گل، يان
ناشر: تهران : اول و آخر
سال نشر: 1394
1395/12/9
22)

فراتر از شهرسازي

پديدآور: اسدي محل چالي ، مسعود
ناشر: تهران: : آرمان شهر،
سال نشر: 1393.
1395/10/27
23)

شهرها، طراحي و تكامل

پديدآور: مارشال ◄ Marshall ، استفن ◄ , Stephen
ناشر: تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات،
سال نشر: 1395.
1395/10/13
24)

فرهنگ واژگان شهرسازي و معماري اسلامي ايران دوره ي قاجار

پديدآور: مسعود، محمد
ناشر: اصفهان : گلدسته
سال نشر: 1392
1395/6/1
25)

شاخص شهر خلاق: سنجش نشانه هاي حيات شهر خلاق

پديدآور: لندري، چارلز
ناشر: اصفهان: معمارخانه باغ نظر
سال نشر: 1394
1395/3/26
26)

منشا و آينده شهر خلاق

پديدآور: لندري، چارلز
ناشر: اصفهان: معمارخانه باغ نظر
سال نشر: 1394
1395/3/26
28)

نظريه هاي برنامه ريزي شهري (از آغاز تا كنون)

پديدآور: تيلور، نايجل
ناشر: تهران: پرهام نقش
سال نشر: 1394
1395/3/22
29)

برنامه ريزي شهري در پروژه هاي آماده سازي زمين

پديدآور:
ناشر: [تهران ] :وزارت مسكن و شهرسازي ، معاونت امور مسكن
سال نشر: 1367
1395/1/31
30)

سنجش كيفيت محيط شهري با رويكرد مكان محور

پديدآور: لشكري ، الهام
ناشر: تهران : گنج هنر
سال نشر: 1393
1395/1/25
31)

آفرينش مكان پايدار تاملاتي در باب نظريه طراحي شهري

پديدآور: گلكار، كورش
ناشر: تهران :دانشگاه شهيد بهشتي
سال نشر: 1393
1395/1/18
32)

معماري و محيط شهري

پديدآور: توماس، درك
ناشر: اصفهان: خاك
سال نشر: 1389
1395/1/17
33)

رمزگان شهري: يكصد آموزه براي درك شهر

پديدآور: ميكولايت، آنه
ناشر: مشهد: كتابكده كسري
سال نشر: 1394
1395/1/14
34)

برنامه ريزي پايتخت هاي قرن بيستم

پديدآور:
ناشر: تهران تيسا
سال نشر: 1393
1395/1/14
35)

تعاريف، اصول و معيارهاي شهرسازي نوين

پديدآور: ديويس، رابرت
ناشر: مشهد: پاپلي
سال نشر: 1393
1395/1/14
36)

طرح ها و رويكردهاي شهري

پديدآور: بختياري ، سعيد
ناشر: تهران : آذرخش
سال نشر: 1393
1394/9/23
37)

تاريخ طراحي شهري: سرشت و سرگذشت

پديدآور: هاشم زاده همايوني ، مهرداد
ناشر: تهران :يزدا
سال نشر: 1392
1394/9/14
38)

رويكردي به سوي طراحي شهر (فرايند طراحي)

پديدآور:
ناشر: تهران :دانشگاه علم و صنعت ايران
سال نشر: 1389
1394/8/30
39)

طراحي شهري مفاهيم و جريان هاي معاصر

پديدآور: بنرجي، تريديب
ناشر: تهران : طحان
سال نشر: 1394
1394/8/12
40)

شهر خلاق

پديدآور: لندري، چارلز
ناشر: تهران :آذرخش
سال نشر: 1394
1394/8/4
41)

شهر خلاق طبقه خلاق

پديدآور: اشتري ، حسن
ناشر: تهران:تيسا
سال نشر: 1391
1394/4/13
42)

مديريت شهري، از نظريه تا عمل: اداره شهرها در كشورهاي درحال توسعه

پديدآور: ديك ، ماين پيتر وان
ناشر: تهران:تيسا
سال نشر: 1393
1394/4/3
43)

توسعه پايدار شهري : چارچوب و پيش نويس هاي ارزيابي محيط زيست

پديدآور:
ناشر: اصفهان : علم آفرين
سال نشر: 1391
1394/3/27
44)

درآمدي بر نظريه هاي برنامه ريزي با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري

پديدآور: عبدي دانشپور، زهره
ناشر: تهران:دانشگاه شهيد بهشتي
سال نشر: 1390
1393/4/18
45)

شهرهاي پايدار براي سياره اي كوچك

پديدآور: راجرز، ريچارد جورج
ناشر: مشهد:كتابكده كسري
سال نشر: 1392.
1392/8/14
46)

كليدي بر شهرهاي پايدار

پديدآور: هال اسميت ، گوندولين
ناشر: تهران: شركت انتشارات سوره مهر
سال نشر: 1390
1392/3/27
47)

ساختن شهرهاي مردم پسند: ارتقاي محيط عمومي در شهرهاي كوچك و بزرگ

پديدآور: تيبالدز ، فرانسيس
ناشر: تهران: روزنه
سال نشر: 1387
1392/3/20
48)

مجموعه كامل استانداردهاي طراحي شهري

پديدآور:
ناشر: تهران: مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري
سال نشر: 1389
1391/4/27
49)

حكمرواني خوب شهري:از منظر نظريات شهرسازي

پديدآور: رفيعيان،مجتبي
ناشر: تهران:طحان/هله
سال نشر: 1390
1391/3/2
50)

ايجاد فضاي شهري: برنامه ريزي شهري و ساخت و ساز املاك

پديدآور: مك لاران ، اندرو
ناشر: تهران:معاني
سال نشر: 1390
1391/2/26
51)

خوانش مفاهيم طراحي شهري

پديدآور: كرمونا،متيو
ناشر: تهران: آذرخش
سال نشر: 1390
1391/2/20
52)

شهر زيست پذير: از مباني تا معاني

پديدآور: بندرآباد ، علي رضا
ناشر: تهران:آذرخش
سال نشر: 1390
1391/2/20
53)

تحليل مباني نظري طراحي شهري معاصر

پديدآور: بحريني ، حسين
ناشر: تهران :دانشگاه تهران
سال نشر: 1388
1390/11/5
55)

مرفولوژي شهري: جغرافيا، آمايش و معماري شهر

پديدآور: آلن ، رمي
ناشر: تهران دانشگاه هنر
سال نشر: 1388
1390/10/25
56)

ساخت شهر بر اساس مباني هنري

پديدآور: زيته ، كاميلو
ناشر: تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ
سال نشر: 1385
1390/9/3
57)

رويكردها و روشهاي سنجش كيفيت محيط مسكوني شهري

پديدآور: پل ، ريك وان
ناشر: تهران :آذرخش
سال نشر: 1390
1390/7/28
58)

آفرينش مركز شهري سرزنده: اصول طراحي شهري و بازآفريني

پديدآور: پامير، سيريل بي.
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ايران
سال نشر: 1389
1390/7/14
59)

مكان و بي مكاني

پديدآور: رلف، ادوارد
ناشر: آرمان شهر
سال نشر: 1389
1390/7/7
60)

تعادل بخشي شهر تهران

پديدآور: داودپور، زهره
ناشر: تهران وزارت مسكن و شهرسازي، معاونت شهرسازي و معماري، دفتر معماري و طراحي شهري: كتاب همراه
سال نشر: 1388
1390/7/7
61)

مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكايي

پديدآور: جاكوبز ، جين
ناشر: دانشگاه تهران
سال نشر: 1386
1390/7/5
62)

ارزش طراحي شهري: رويكردي اقتصادي،اجتماعي و زيست محيطي به طراحي شهري

پديدآور:
ناشر: تهران :هله ، طحان
سال نشر: 1390
1390/6/24
63)

مجموعه مقالات نظريه ي برنامه ريزي

پديدآور:
ناشر: آذرخش
سال نشر: 1388
1390/6/22
64)

شاخصهاي برنامه ريزي شهري و منطقه اي نقش اساسي در سياست و روش ها

پديدآور: وانگ ، سيسيليا
ناشر: آراد كتاب
سال نشر: 1389
1390/6/22
65)

مكتب ها نظريه ها و مدلهاي برنامه ريزي منطقه اي

پديدآور: زياري، كرامت الله
ناشر: دانشگاه يزد
سال نشر: 1388
1389/9/16
66)

طراحي شهري: گونه شناسي رويه ها و طرح ها: همراه با بيش از پنجاه مورد خاص

پديدآور: لنگ ، جان
ناشر: تهران :دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ
سال نشر: 1386
1389/9/7
68)

مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران1370-1379

پديدآور:
ناشر: تهران :پيام سيما
سال نشر: 1383
1387/1/28
69)

مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1343الي1369

پديدآور:
ناشر: تهران :شركت طرح و نشر پيام سيما
سال نشر: 1385
1387/1/28
70)

شهرسازي شهروندگرا

پديدآور: تيبالدز، فرانسيس
ناشر: اصفهان خاك
سال نشر: 1383
1386/7/24
71)

راهنماي طراحي شهري

پديدآور:
ناشر: تهران شركت عمران شهرهاي جديد
سال نشر: 1384
1386/3/8
72)

شهر فردا

پديدآور: پاول ، كنت
ناشر: سازمان شهرداريهاي كشور
سال نشر: 1382
1386/3/8
73)

زيستگاه اشتراكي آرماني در برنامه ريزي شهري

پديدآور: راينر، نامس اندرو
ناشر: نشر فضا
سال نشر: 1382
1386/3/8
74)

شهرسازي و ساخت اصلي شهر

پديدآور: بذرگر، محمدرضا
ناشر: شيراز كوشامهر
سال نشر: 1382
1386/3/8
76)

گزيده منظر شهري

پديدآور: كالن ، گوردون
ناشر: دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ
سال نشر: 1377
1386/3/8
77)

برنامه ريزي و ساختارهاي شهري

پديدآور: عقيلي ، جمال الدين
ناشر: سيماي دانش
سال نشر: 1380
1386/3/8
78)

تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازي

پديدآور: بحريني ، حسين
ناشر: تهران :دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ
سال نشر: 1378
1386/3/8
79)

مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري

پديدآور: شيعه ، اسماعيل
ناشر: تهران :دانشگاه علم و صنعت ايران
سال نشر: 1375
1386/3/8
80)

نقش ارزيابي در روند برنامه ريزي شهري و منطقه اي و تكنيكهاي آن

پديدآور: قراگزلو،زهره
ناشر: وزارت مسكن و شهرسازي
سال نشر: 1365
1386/3/8
81)

به سوي شهرسازي انسانگرا

پديدآور: امير يار احمدي،محمود
ناشر: شركت پردازش و برنامه ريزي شهري
سال نشر: 1378
1386/3/8
82)

آماده سازي

پديدآور:
ناشر: اداره كل مسكن و شهرسازي اصفهان
سال نشر: 1370
1386/3/8
83)

شهرسازي و شهر

پديدآور: راگون ،ميشل
ناشر: كتابفروشي دانشجو
سال نشر: 1353
1386/3/8
84)

شهرسازي معاصر: از نخستين سرچشمه ها تا منشور آتن

پديدآور: اوستروفسكي ، واتسلاف
ناشر: تهران :مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1371
1386/3/8
85)

نوشهرها

پديدآور: مرلن ، پي ير
ناشر: نشر فضا
سال نشر: 1365
1386/3/8
86)

فرآيند طراحي شهري

پديدآور: بحريني ،حسين
ناشر: تهران :دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ
سال نشر: 1377
1386/3/8
فهرست