1)

ساعات سرويس دهي كتابخانه مركزي در مردادماه

قابل توجه دانشجويان عزيز:
ساعات سرويس دهي كتابخانه مركزي در مردادماه 1401،شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الي 14 مي باشد.
كتابخانه مركزي از تاريخ 15 الي 20 مرداد ماه تعطيل است.

1401/4/29
فهرست