1)

دو فصلنامه زرين فام و پذيرش مقاله

به اطلاع كاربران كتابخانه هاي دانشگاه مي رساند كه شماره 2 دو فصلنامه مطالعات موزه اي زرين فام جهت استفاده پژوهشگران در كتابخانه دانشكده پژوهشهاي عالي هنر و كارآفريني موجود است. شايان ذكر است اين دو فصلنامه پذيراي مقالات پژوهشي در محورهاي اعلامي است. آدرس نشريه: http://museum.aqr-libjournal.ir
1403/1/20
فهرست